اخلاق در روابط عمومی

26فروردین
اخلاق در روابط عمومی

اخلاق در روابط عمومی

زمانی که ما قانونی تعریف شده نسبت به یک مورد خاص در انجام دادن وظایف خود در روابط عمومی نداشته باشیم مجبور خواهیم شد برای خود یک سری اصول اخلاقی را تعریف کنیم و به واسطه این سیستم ارزشی است که ما تعیین می کنیم چه چیزی درست یا غلط است و یا چه چیزی منصفانه و بر پایه عدالت یا غیرمنصفانه است.