اطلاعات تاریخی کشور

19فروردین
خاطرات؛ رسانه‌های صبور

خاطرات؛ رسانه‌های صبور

آیا هر نوع نگاه به وقایع و رویدادهای بشری که به تبع به دلیل حضور نداشتن جمع زیادی از مردم در زمان وقوع، نیاز به بازخوانی و روایت دوباره دارد را باید خاطره‌گویی بدانیم؟