امیدبخشی

30اردیبهشت
امیدبخشی در روزگار ناامیدی
روز ششم هفته روابط‌عمومی

امیدبخشی در روزگار ناامیدی

امید و آینده بهتر، مفاهیمی که این روزها خریدار ندارد شعار روز ششم هفته روابط‌عمومی امسال شده است. اما چرا در سخت‌ترین شرایط هم روابط‌عمومی‌ها باید به این مفاهیم فکر کنند و بالاتر از آن با جدا شدن از جو حال، هرچقدر هم که ناامیدکننده باشد، به آینده‌ای بهتر فکر کنند؟