امیرحسن موسوی

26بهمن
آموزه‌هایی از فلسفه تکنولوژی برای متخصصان ارتباطات
‍ در شانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک ارایه خواهد شد

آموزه‌هایی از فلسفه تکنولوژی برای متخصصان ارتباطات

امیرحسن موسوی، دکترای فلسفه علم و تکنولوژی در شانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک به ارایه مقاله‌ای با عنوان «آموزه‌هایی از فلسفه تکنولوژی برای متخصصان ارتباطات» خواهد پرداخت.