امیرعباس تقی‌پور

26اسفند
موسِم پوست‌اندازی

موسِم پوست‌اندازی

شماره ۱۶۶ و ۱۶۷ (شماره ویژه نوروز ۱۴۰۳) ماهنامه مدیریت ارتباطات با مدیرمسئولی امیرعباس تقی‌پور و سردبیری علی ورامینی منتشر شد.

25مرداد
راه‌اندازی نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکوـایران» در اصفهان

راه‌اندازی نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکوـایران» در اصفهان

دفتر نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکو- ایران» در راستای آموزش و ترویج علوم ارتباطات در استان اصفهان راه‌اندازی شد.