جهانی شدن

31خرداد
بررسی نقش رسانه‌ها در فرآیند جهانی‌شدن
دستاویز ثروت یا ابزار مردم

بررسی نقش رسانه‌ها در فرآیند جهانی‌شدن

مخالفان پروژه جهانی‌سازی اعتقاد دارند که سرمایه‌داری، امروز به لطف رسانه‌های عظیم خبری خود توانسته است تا افکار عمومی را در راستای منویات خود شکل دهد و از همین‌رو، رسانه‌ها را به عنوان ابزاری در اختیار نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری می‌بینند.