داوری آثار

20دی
اعلام نتایج داوری مقالات پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

اعلام نتایج داوری مقالات پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک

نتایج داوری و بررسی مقالات پانزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک توسط اعضای کمیته علمی این دوره همایش اعلام شد.