زلزله

03اردیبهشت
نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

نقش روابط‌عمومی در شرایط بحران

با بروز بحران مثل زلزله اخیر، کار عمده روابط عمومی آغاز می شود.