سعیدرضا عاملی

19آذر
کنش‌گری روابط عمومی مبتنی بر هوش محاسباتی، یادگیرنده، منطق فازی و منعطف نسبت به نظام احتمالات
در پانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک بررسی خواهد شد:

کنش‌گری روابط عمومی مبتنی بر هوش محاسباتی، یادگیرنده، منطق فازی و منعطف نسبت به نظام احتمالات

سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی پانزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، در این دوره از همایش به ارائه مقاله‌ای با محوریت روابط‌عمومی هوش مصنوعی و موضوع «کنش‌گری روابط‌عمومی مبتنی بر هوش محاسباتی، یادگیرنده، منطق فازی و منعطف نسبت به نظام احتمالات» خواهد پرداخت.

18فروردین
جملات ماندگار