سند ملی رسانه

انتشار سند ملی رسانه

انتشار سند ملی رسانه

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران سند رسانه را منتشر کرد.