سیستم ارتباطی

02آبان
پرسه در فضای مه‌آلود

پرسه در فضای مه‌آلود

اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تأثیراتی شگرف و بی‌مانند را پدید آورده است. این تأثیرات به‌گونه‌ای مشخص در حوزۀ «اطلاعاتی-ارتباطی» که به‌منظور مهار جریان اطلاعات و نیز استفادۀ هرچه بهتر از آن برای مقاصد گوناگون به وجود آمده، کاملاً مشهود است. در «فرهنگ وبستر»، در مقابل اصطلاح سیستم آمده است: «سیستم واحدی پیچیده است مرکب از بخش‌های گوناگون که تابع طرحی مشترک است و هدفی مشترک را دنبال می‌کند.»