نابینایان

31خرداد
ندیدن و رنج ندیده شدن
انتشار شماره 145 ماهنامه مدیریت ارتباطات

ندیدن و رنج ندیده شدن

شمارۀ جدید ماهنامه مدیریت ارتباطات با پرونده‌ ویژه درباره جهانِ نابینایان ایرانی منتشر شد.