نمایندگی اصفهان

25مرداد
راه‌اندازی نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکوـایران» در اصفهان

راه‌اندازی نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکوـایران» در اصفهان

دفتر نمایندگی «باشگاه‌ مدیریت ارتباطات یونسکو- ایران» در راستای آموزش و ترویج علوم ارتباطات در استان اصفهان راه‌اندازی شد.