واکنش

17فروردین
زبان بدن سیاستمداران

زبان بدن سیاستمداران

نوع نگاه سیاستمداران و افراد، نمایان‌ترین مشخصه ارتباط زبان بدن آنهاست و به همین خاطر شناخت انواع نگاه‌ها و معنای آنها می‌تواند نه تنها به سیاستمداران بلکه به هر فردی در هر محیطی کمک کند.