کتاب قاره ششم

انتشار چاپ دوم کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال»

انتشار چاپ دوم کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال»

چاپ دوم کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال» به قلم علی مصریان توسط انتشارات سیمای شرق روانه بازار نشر شد.