کنشگری، مسئولیت اجتماعی

27اردیبهشت
روابط‌عمومی‌ در قامت کنشگر و ایفاکننده‌ نقش در مسئولیت اجتماعی

روابط‌عمومی‌ در قامت کنشگر و ایفاکننده‌ نقش در مسئولیت اجتماعی

امیرعباس تقی‌پور با اشاره به عنوان سومین روز از هفته‌ روابط‌عمومی که «کنشگری، مسئولیت اجتماعی» نامگذاری شده است، بیان کرد: روابط‌عمومی‌ها می‌توانند علاوه بر ظاهر شدن در قامت کنشگر و ایفاکننده‌ نقش مؤثر در حیطه‌ مسئولیت اجتماعی با بهره‌گیری از دانش، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های ارتباطی به معرفی و بیان چالش‌ها و اقدامات ایشان پرداخته و آن‌ها را در دستیابی به اهدافشان یاری کنند.