علم روابط عمومی

01مهر
شایستگی روابط‌عمومی در سازمان‌ها و سندروم درب شیشه

شایستگی روابط‌عمومی در سازمان‌ها و سندروم درب شیشه

 نگاه مدبرانه در امور هنگامی می‌تواند سرآغاز تحولی شگرف باشد که برگرفته از تخصص باشد وصد البته که در دنیای امروزی با توجه به سرعت پیشرفت و تحول لحظه‌گونه در علوم با نظر بر ورود متهورانه هوش مصنوعی، بی‌شک می‌توان به بقای حرفه‌ای امید داشت که برگرفته از تفکر، تجربه و نوآوری باشد.