علی سرهنگی

13اسفند
گزارش هشتمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با حضور «علی سرهنگی»

گزارش هشتمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با حضور «علی سرهنگی»

 علی سرهنگی، پیشکسوت عرصه روزنامه‌نگاری در هشتمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران از تجارب و فعالیت‌های مطبوعاتی خود گفت.