مدیریت منابع انسانی

23بهمن
رسانه مستقل؛ تسهیلگرِ تعالی مدیریت

رسانه مستقل؛ تسهیلگرِ تعالی مدیریت

حدود بیست سال پیش که داشتم وارد دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی می‌شدم، چند نفر مشغول تغییر نام دانشکده بودند. از دانشکده «امور اداری» به «مدیریت و حسابداری». در واقع تغییری بارز و سمبلیک را در نوع دید اهالی این حوزه به موضوع «اداره کرد» شاهد بودم.