نقش روابط عمومی

16اسفند
تحقق توسعه و تعالی در بستر اعتماد، همدلی و مشارکت

تحقق توسعه و تعالی در بستر اعتماد، همدلی و مشارکت

یک کارشناس حوزه ارتباطات اجتماعی و رسانه معتقد است: شهرداری‌ها بزرگترین و گسترده ترین نهاد شهری است و معمولا خدماتی که این نهاد به مردم عرضه می‌دارد، متعدد و متنوع است. این گستردگی دامنه فعالیت‌ها موجب شده تا شهروندان از بام تا شام به طور دایمی ‌و روزمره ارتباطی گسست ناپذیر با این نهاد برقرار نمایند.