هومو اکونومیکوس

17خرداد
دوستی به شیوۀ هومو اکونومیکوس

دوستی به شیوۀ هومو اکونومیکوس

فرض کنید به کسی دل داده‌اید یا او را دوست خود می‌دانید و به هر دلیل پیوندی دوستانه‌ میان شما شکل گرفته است. اما از بخت بد روزگار برخی از ویژگی‌های کردار و پندار (و حتی اگر مهم است ظاهر و قیافۀ او) را نمی‌پسندید. آیا می‌توان دوست را جایگزین دوست بهتری کرد؟