پژوهش

17فروردین
رسانه‌های ما بیشتر مداخله در افکارعمومی می‌کنند تا مدیریت افکارعمومی

رسانه‌های ما بیشتر مداخله در افکارعمومی می‌کنند تا مدیریت افکارعمومی

در مورد مدیریت افکار عمومی ما دو سه مفهوم داریم که می‌تواند برای درک بهتر این موضوع به ما کمک کند که یکی خود افکار عمومی است؛ افکار عمومی به معنای فعل جمعی که در جامعه مدرن جاری و ساری است، دوم کار‌های رسانه‌ای و ارتباطاتی به عنوان شناخت و استخراج افکار عمومی و سوم هم مدیریت افکار عمومی به عنوان مدیریت و ساماندهی آن فعل اجتماعی یا مدیریت به‌کارگیری نتایج حاصل از پژوهش‌هایی تحت عنوان افکار عمومی است.