افشاگران

بزرگترین افشاگران تاریخ

بزرگترین افشاگران تاریخ

افشاگران کسانی هستند که پا را از مرزهای وظیفه فراتر می‌گذارند، شغل خود، زندگی و امنیت اطرافیانشان را در معرض خطر قرار می‌دهند تا رفتاری منحرف را در سازمانی افشا کنند. یکی از مهمترین افشاگران آمریکا، ادوارد اسنودن، پیمانکار ۲۹ ساله‌‌ی سازمان اطلاعات آمریکا بود که اطلاعات مهم آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرد.