عصر دیجیتالی

10خرداد
توسعه شهری با روابط‌عمومی الکترونیک

توسعه شهری با روابط‌عمومی الکترونیک

امروزه تحولات با سرعت فزاینده ادامه خواهد یافت و سازگاری مدیران سنتی موج دوم و روابط‌عمومی‌های آن با محیط جدیدمشکل خواهند داشت. گذر از عصر صنعتی ملی به عصر دیجیتالی جهانی مستلزم این است که غیر از متخصصان فنی، دیگراننیز بتوانند به تحولات مدیریت جدید و مهارت‌های ارتباطات و رهبری کمک کنند، از این رو مهمترین نقش رهبران و مسئولان روابط‌عمومی‌ها، تبیین تاثیر فنآوری‌های جدید بر نهادها و سازمان‌هاست.