نقد

16خرداد
تلخک: کارگزار روابط‌عمومی در قصر
گفت‌وگو با میرزا بابا مطهری‌نژاد

تلخک: کارگزار روابط‌عمومی در قصر

در اعصار گذشته تلخک مقرب شاه است، زبان به نقد می‌گشاید بی‌ آن که بهراسد. برای سخن گفتن حاشیه امنی در اختیار اوست و آنچه می‌گوید زنگ خطری است برای شاه تا قبل از سر آمدن تحمل مردم به داد دل آنها برسد. تلخک‌ها را می‌توان از نسل اولین کسانی دانست که با اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی به ایفای نقش روابط‌عمومی ‌پرداخته‌اند.