دستیار رسانه ای هوشمند

17دی
پذیرش و انتشار مقاله‌ای با عنوان «ایده مفهومی دستیار رسانه‌ای هوشمند»
در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در لهستان صورت گرفت:

پذیرش و انتشار مقاله‌ای با عنوان «ایده مفهومی دستیار رسانه‌ای هوشمند»

مقاله‌ای با عنوان «ایده مفهومی دستیار رسانه‌ای هوشمند» نوشته علی حیدری نویسنده، پژوهشگر و دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه در لهستان پذیرفته و منتشر شد.