هادی خانیکی

مردی که نرنجید و نرنجاند
یادداشت هادی خانیکی در بزرگداشت مرحوم سید محمود دعایی

مردی که نرنجید و نرنجاند

با بینش و منش سید محمود دعایی همه آشنایند. مردی که جوانی‌اش با زیست انقلابی آغاز شد، بر همان عهد ماند و در عین حال همواره تجسم مهربانی، مدارا و آشتی بود. فرزانه بود و فداکار و فروتن. در همه تنش‌ها و گسست‌ها و دلهره‌ها، پناه بود و پناهگاه. کم نیستند دانشمندان، نخبگان، هنرمندان، سیاست ورزان، رنج دیدگان و به حاشیه رانده‌شدگان عرصه سیاست و فرهنگ که در دشوارترین لحظه‌ها، دست گرم دعایی را بر شانه خود حس کرده‌اند.

سرطان، گفت‌وگو، امید و زندگی

سرطان، گفت‌وگو، امید و زندگی

هادی خانیکی در یادداشتی که امروز (26اردیبهشت‌) منتشر کرده، با اشاره به گفت‌وگوی تصویری روز گذشته خود در مراسم افتتاحیه هفته روابط‌عمومی بیان کرد: اگر بار پیشین روز معلم را با شیمی‌درمانی پشت سر نهادم، این ‌بار باید روز جهانی ارتباطات در بیمارستان باشم تا در كسوت «معلمی ارتباطات» ناگزیر باشم به ‌طور مضاعف درباره مهمانی ناخوانده و ناگهانی گفت‌وگو كنم. گفت‌وگوهای سرطانی هم گفت‌وگو با خویش است و هم «گفت‌وگو با دیگری». شاید به سمت ارتباطات و دنیاها و ابزارهایش ممكن‌تر و عمومی‌تر نیز باشد.

افتتاحیه‌ای از جنس روابط‌عمومی و سرمایه‌های اجتماعی

افتتاحیه‌ای از جنس روابط‌عمومی و سرمایه‌های اجتماعی

هادی خانیکی، استاد پیشکسوت ارتباطات در مراسم افتتاحیه هفته روابط‌عمومی، بیان کرد: بیماری‌های مهلک مانند سرطان می‌توانند خالق فرصت باشند و آن وقتی است که امید و گفت‌وگو در متن مقابله با آنها قرار بگیرند. تاکید بر گره‌گشا بودن در جامعه امروز امر مهمی است و انتخاب این عبارت به عنوان شعار اصلی هفته روابط‌عمومی تصمیم بسیار به جایی بود.